Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego POBLACIE.PL 

obowiązuje od 1 czerwca 2019 roku

 

I.      Wstęp

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym POBLACIE.PL prowadzonym pod adresem www.poblacie.pl przez: 

POBLACIE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bacciarellego11/2, 51-649 Wrocław
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców 
pod numerem KRS 0000782524; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna 
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
REGON: 383096581; NIP: 8982249968.

2.     Klient może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem:

  • POBLACIE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bacciarellego11/2, 51-649 Wrocław
  • pod adresem poczty elektronicznej: sklep@poblacie.pl,
  • pod numerem telefonu: 733-136-480 (opłata za połączenie z telefonem komórkowym wg taryfy operatora telekomunikacyjnego Kupującego).

Reklamacje można składać również poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego 

pod adresem: www.poblacie.pl/regulamin.

3.     Sklep internetowy POBLACIE.PL, prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową Towarów, w szczególności z branż ogrzewnictwa i instalacji sanitarnych za pośrednictwem sieci Internet.

 

II.     Definicje

1.     Regulamin – niniejszy regulamin; w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.     Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia (w tym również Konsument).

3.     Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.     Przedsiębiorca - osoba fizycznaosoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

5.     Sprzedający – POBLACIE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

6.     Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, jak też rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

7.     Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej: Kodeks cywilny), zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na odległość w rozumieniu przepisów w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz za pośrednictwem Sklepu Internetowego POBLACIE.PL; doręczenie przez Sprzedającego Kupującemu (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży; na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz warunki sprzedaży określone w niniejszym Regulaminie; Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana.

8.     Sklep Internetowy POBLACIE.PL (dalej też: Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.poblacie.pl, za pośrednictwem którego którego Kupujący może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego;

9.     Strona – Sprzedający i Kupujący.

10.   Strona Sklepu (dalej też: Strona Sklepu  Internetowego) – każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem www.poblacie.pl.

11.   Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego uzewnętrznione przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) lub przekazane Sprzedającemu e-mailem albo w rozmowie telefonicznej, w sposób umożliwiający Sprzedającemu identyfikację Kupującego, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towaru, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

12.   Potwierdzenie Zamówienia – wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Kupujący samodzielnie wypełnił zdalnie w Sklepie Internetowym), potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego.

 

III.   Zasady ogólne

1.     Zawartość Stron Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu  art. 66 § 1 oraz art. 543 Kodeksu cywilnego, należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.     Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone Stronach Sklepu są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Kupującemu wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego będącego Konsumentem.

3.     Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na Stronach Sklepu informacja o Towarach była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji drogą mailową.

 

IV.   Rejestracja

1.   Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Kupującego.

2.   Rejestracja wymaga od Kupującego zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Sprzedawcę danych. Kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.

3.   W przypadku, gdy formularz wypełnia Kupujący będący Konsumentem obowiązany jest on podać następujące dane:

1)     imię i nazwisko Kupującego,
2)     adres poczty elektronicznej (e-mail) Kupującego,
3)     numer telefonu kontaktowego Kupującego;
4)     adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj)
5)     adres do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy), w przypadku gdy zamawiany Towar ma być dostarczany pod inny adres niż adres zamieszkania Kupującego.

4.   Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Kupujący będący  przedsiębiorcą obowiązany jest on podać następujące dane: 

1)     firmę,
2)     Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
3)     adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), 
4)     imię i nazwisko osoby do kontaktu, 
5)     adres poczty elektronicznej (e-mail) osoby do kontaktu, 
6)     numer telefonu kontaktowego.

5.   Podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i realizacji Zamówienia.

6.   W procesie rejestracji Kupujący samodzielnie ustala i wprowadza login oraz hasło.

7.   Wymaganymi klauzulami, niezbędnymi do założenia konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest:

1)     zgoda na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę w celu zarejestrowania 
i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji zamówień oraz zgoda na przekazywanie 
przez Sprzedawcę osobom trzecim danych osobowych Kupującego w celu realizacji składanych 
przez Kupującego Zamówień; 

oraz 

2)     oświadczenie o zapoznaniu się Kupującego z Regulaminem Sklepu Internetowego i akceptacja Regulaminu.

8.   Po dokonaniu rejestracji na podany przez Kupującego adres e-mail zostanie wysłany mail potwierdzający rejestrację.

 

V.    Ceny

1.     Ceny Towarów są podane przy Towarze.

2.     Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym na stronie www.poblacie.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

3.     Ceny Towarów są cenami brutto i zwierają podatek VAT.

4.     Cena Towaru, który w chwili Zamówienia jest niedostępny może ulec zmianie. Kupujący zostanie poinformowany o zmianie ceny przed realizacją Zamówienia.

5.     W przypadku złożenia zamówienia na Towar, na który na Stronie Sklepu wprowadzona jest błędna cena przez obsługę Sklepu bądź błąd serwera, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie przed realizacją Zamówienia.

6.     W przypadkach wskazanych powyżej w pkt V.3 i pkt V.4, Kupujący może anulować Zamówienie.

 

VI.   Zamówienia

A.    Zasady wspólne

1.     W Sklepie Internetowym można złożyć Zamówienie w następujący sposób:

1)     wypełniając stosowny formularz na stronie www.poblacie.pl (rejestracja nie jest niezbędna);
2)     wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@poblacie.pl
3)     dzwoniąc pod numer 733-136-480 (opłata za połączenie z telefonem komórkowym wg taryfy operatora telekomunikacyjnego Kupującego).

2.     Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed złożeniem Zamówienia i zawarciem Umowy Sprzedaży na odległość.

3.     Za pomocą Strony Sklepu oraz wysyłając wiadomość e-mail Kupujący może składać Zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Telefonicznie Zamówienia można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

4.     Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5.     Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

6.     Złożenie Zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez przesłanie przez Sprzedającego do Kupującego odpowiednio e-maila lub wiadomości SMS.

7.     Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego.

8.     Każde Zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone.

9.     Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i ma moc obowiązującą pomiędzy Sprzedającym a Kupującym z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego lub na podany przez Kupującego numer telefonu komórkowego SMS'a, Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail o temacie: „Potwierdzenie Zamówienia”).

Za moment doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail o temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.

Za moment doręczenia wiadomości SMS o temacie „Potwierdzenie Zamówienia” uważa się chwila gdy została ona poprawnie przyjęta przez operatora telekomunikacyjnego Kupującego i przesłana skutecznie przez niego na terminal końcowy (telefon komórkowy Kupującego).

10.  Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanego przez Kupującego Regulaminu Sklepu Internetowego POBLACIE.PL w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Kupującemu poprzez przesyłanie jako Potwierdzenie Zamówienia (e-mail lub SMS) ze stosownymi linkami do treści Regulaminu.

11.  Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane, a Kupujący otrzyma informację drogą elektroniczną o braku możliwości realizacji Zamówienia (e-mail o temacie: brak możliwości realizacji Zamówienia).

12.  Zamówienia potwierdzone do realizacji  (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia) nie mogą być anulowane.

13.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia

B.    Zamówienia składane przez Internet i wysłanie wiadomości e-mail

14.  W celu złożenia Zamówienia Kupujący - poprzez dostęp do Sklepu Internetowego:

1)     wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go do Koszyka; 
2)     wybiera sposób dostawy Towaru, przez wprowadzenie danych do Dostawy Towarów i wybiera dostępny dla danego Towaru sposób Dostawy Towaru;
3)     wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym;
4)     weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Towarów, miejsce odbioru, sposób Dostawy Towaru, danych Kupującego oraz cenę za Towar i cenę za Dostawę Towaru oraz formę płatności;
5)     potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu;
6)     wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia; 
7)     zaznacza opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, oraz potwierdza, że Kupujący wie, iż złożenie Zamówienia wiąże się 
z obowiązkiem zapłaty.

15.  W celu złożenia Zamówienia przez wysłanie wiadomości e-mail, Kupujący zobowiązany jest w treści tej wiadomości:

1)     określić Towar jaki zamawia, przez wskazanie dokładnie jego nazwy, modelu/typu, kodu produktu;
2)     określić sposób dostawy Towaru, zgodnie z podanymi na Stronie Sklepu dostępnymi sposobami Dostawy Towaru;
3)     określić sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym;
4)     potwierdzić, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu; 
5)     wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia (dotyczy osób fizycznych/Konsumentów nie będących przedsiębiorcami);
6)     podać odpowiednio dane wskazane w pkt IV.3 i pkt IV.4 Regulaninu.

16.  Złożenie zamówienia zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną (e-mail o temacie: "POBLACIE.PL - Zamówienie nr__").

17.  Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu Zamówienia, przyjęcie Zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną (e-mail o temacie: Potwierdzenie Zamówienia).

C.    Zamówienia składane telefonicznie

18.  Zamówienia są składane telefonicznie poprzez kontakt Kupującego ze Sprzedającym pod numer 733-136-480 (opłata za połączenie z telefonem komórkowym wg taryfy operatora telekomunikacyjnego Kupującego).

19.  Składając zamówienie telefonicznie Kupujący:

1)     zobowiązany jest podać przedstawicielowi Sprzedającego  swoje dane osobowe w zakresie wskazanym odpowiednio w pkt IV.3 i pkt IV.4 Regulaminu;
2)     złożyć ustne zapewnienie, iż zapoznał się z Regulaminem zamieszczonym na Stronie Sklepu 
oraz go akceptuje;
3)     złożyć ustną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Zamówienia (dotyczy osób fizycznych/Konsumentów nie będących przedsiębiorcami); 
4)     określić Towar jaki zamawia, przez wskazanie dokładnie jego nazwy, modelu/typu, kodu produktu;
5)     określić sposób dostawy Towaru, zgodnie z podanymi na Stronie Sklepu dostępnymi sposobami Dostawy Towaru;
6)     określić sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym.

20.  Sprzedający w oparciu o te dane prześle Kupującemu na podany adres elektroniczny (e-mail) wiadomość elektroniczną (e-mail) o temacie „Potwierdzenie Zamówienia” albo na podany numer telefonu komórkowego wiadomość SMS o temacie „Potwierdzenie Zamówienia”.

 

VII. Płatność

1.     Należność za dane Zamówienie równa jest sumie cen wszystkich zamawianych Towarów oraz kosztów ich transportu.

2.     Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu Towarów powiększoną o koszty dostawy oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z Towarem.

3.     Dostępne formy płatności w Sklepie Internetowym to:

1)     przelew na rachunek bankowy Sprzedającego - wpłaty należy dokonać na numer rachunku bankowego Sprzedającego podany na Stronie Sklepu Internetowego: www.poblacie.pl/kontakt

2)     płatność za pobraniem – wpłaty należy dokonać gotówką przy odbiorze przesyłki kurierowi, 
który dostarczył zamówiony Towar; kwota płatna przy odbiorze nie może być jednak wyższa niż 
5.000,00 złotych; Kupujący ponosi dodatkowy koszt za korzystanie z tej formy płatności, w kwocie wskazanej przy składaniu zamówienia.

4.     W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub on-line, Kupujący powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem - przy odbiorze.

5.     Realizacja zamówienia rozpoczyna się w przypadku wybrania sposobu płatności: 

1)     przelewem  - natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;
2)     za pobraniem – natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji;

6.     Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na stronie Sklepu Internetowego na początku składania zamówienia.

7.     Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem), a w przypadku płatności za pobraniem - z chwilą przekazania gotówki w odpowiedniej kwocie kurierowi.

 

VIII.       Dostawa

1.   Zamówiony Towar  jest dostarczany wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.   Zamówiony Towar będzie dostarczany przesyłką kurierską przez firmę kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Kupujący może również odebrać zamówiony Towar osobiście w magazynie we Wrocławiu, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.

3.   Na czas dostawy i otrzymania zamówionego Towaru składa się: 

1)     czas potrzebny na przygotowanie Towaru do wysyłki (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki); 
2)     czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

4.   Zamówiony Towar powinien być dostarczony pod adres wskazany przez Kupującego w terminie do 5-tego dnia od potwierdzenia Zamówienia. W przypadku niemożliwości dostawy Towaru w wyżej wymienionym czasie ze względu na braku Towaru w magazynie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia może całkowicie anulować Zamówienie, bądź też zrezygnować tylko z Towarów, których brak wydłuża czas realizacji Zamówienia.

5.   Przy każdym Towarze dostępnym w Sklepie Internetowym, w okienku "Termin realizacji", pojawia się także informacja o przewidywanym czasie kompletowania Towaru. Czas ten nie obejmuje czasu wysłania zamówionego Towaru, który liczony jest od momentu przekazania przesyłki firmie kurierskiej do momentu doręczenia.

6.   Koszt dostawy Towaru w całości pokrywa Kupujący.

7.   Koszt dostawy przez kuriera jest uzależniony od wagi Towaru.

8.   Koszty dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej podane są w cenniku dostaw (www.poblacie.pl/dostawa).

9.   Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu Towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności.

Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera
z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, 
że przesyłka nosi ślady uszkodzenia.

W przypadku uszkodzenia Towaru należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny 
(druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany Towar, należy wraz z fakturą sprzedaży lub paragonem fiskalnym zwrócić kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden Towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu uszkodzonej przesyłki ponosi Sprzedający.

Kiedy Towar znajdzie się ponownie w magazynie Sprzedającego zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru 
w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale 
XI „Reklamacje”.

10.  Z chwilą odbioru Towar staje się własnością Kupującego.

11.  Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny).

 

IX.   Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

1.    Zgodnie z ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (firma kurierska), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

2.    Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wskazanego w ust. 1 niniejszego rozdziału wystarczy, aby Kupujący przez jego upływem poinformował Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może złożyć przez wykorzystanie jednej z niżej podanych form:

1)     zostać wysłane listownie drogą pocztową na adres:

                  POBLACIE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bacciarellego11/2, 51-649 Wrocław

2)    zostać wysłane drogą mailową na adres: sklep@poblacie.pl,

3)     poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: www.poblacie.pl/regulamin ("Odstąpienie od umowy - 14 dni").

3.  Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

4.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 1.

5.    Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu w zakładce pod adresem www.poblacie.pl/regulamin.

6.    W sytuacji, gdy Konsument skutecznie złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Umowę Sprzedaży uważa się za nie zawartą.

7.    W przypadku skorzystania przez Kupującego, będącego konsumentem z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu odstąpienia od Umowy Sprzedaży na adres Sprzedającego w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem w/w terminu 14 dni.

8.    Konsument powinien zwrócić Towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z Towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru Towaru przez Sprzedawcę.

9.    Zwrot towaru następuje na adres, który Kupujący - konsument jest zobowiązany uzgodnić ze Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@poblacie.pl lub telefonicznie pod numer 733-136-480 (opłata za połączenie z telefonem komórkowym wg taryfy operatora telekomunikacyjnego Kupującego).

10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku 
nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego 
o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Koszt związany ze zwrotem towaru (przesyłki) ponosi Sprzedający, a Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy.

 

X.    GWARANCJA I SERWIS

1.    Sprzedający oświadcza, że Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym są nowe i większość z Towarów jest objęta gwarancją producenta lub importera (dalej zwanego „Gwarantem”).

2.    Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Czas trwania gwarancji udzielonej dla danego Towaru widnieje w jego opisie na stronach Sklepu Internetowego.

3.    Sprzedający wydaje Kupującemu wraz z rzeczą sprzedaną (Towarem) oświadczenie gwarancyjne utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny), które otrzymał od Gwaranta.

4.    Dokument gwarancyjny, który Kupujący otrzymuje wraz z Towarem standardowo nie jest podbijany. W celu posłużenia się dokumentem gwarancyjnym, konieczne jest przedstawienie dokumentu zakupu w postaci faktury lub paragonu fiskalnego.

5.    Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.

6.    Oświadczenie gwarancyjne zawiera podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwę i adres Gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

7.    Wykaz autoryzowanych serwisów Gwaranta znajduje się w dokumencie gwarancyjnym lub stronie internetowej Gwaranta.

 

XI.   Reklamacje

1.     Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad.

2.     Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego.

3.     Na wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym przyznawana jest dwuletnia rękojmia na wady.  Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

4.     Jeżeli po przejściu własności Towaru na Kupującego stwierdzi on, że Towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:

1)     skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta (dotyczy towarów objętych gwarancją),
2)     złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

5.     W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania do Sprzedającego reklamacji z tytułu wady Towaru w zakresie rękojmi, Kupujący wypełnia formularz reklamacyjny dostępny pod adresem www.poblacie.pl/regulamin. W formularzu reklamacyjnym Kupujący zobowiązany jest wskazać: 

1)     imię i nazwisko podmiotu reklamującego Towar,
2)     dane reklamowanego Towaru (nazwa, model/typ, symbol Towaru, numer partii produkcyjnej / data ważności),
3)     datę zakupu, 
4)     szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują,
5)     kiedy wada Towaru została stwierdzona,
6)     żądania reklamacyjne.

6.     Zgłoszona wada Towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność Towaru istniała w chwili jego wydania, czy też powstała wskutek nieprawidłowej eksploatacji sprzętu.

7.     Do reklamowanego Towaru należy dołączyć dowód zakupu (kopię faktury lub paragonu fiskalnego). W przypadku jego braku, dopuszcza się złożenie reklamacji Towaru, o ile jego zakup u Sprzedającego zostanie potwierdzony innym dokumentem. 

8.     Zasadność reklamacji zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty skutecznego złożenia reklamacji i  dostarczenia Towaru albo jego udostępnienia (w sytuacji gdy ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jej zamontowania dostarczenie Towaru byłoby nadmiernie utrudnione) zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym.

9.     Po zakończeniu procedury reklamacyjnej Towar dostarczony do Sprzedawcy zostanie odesłany Kupującemu na koszt Sprzedającego.

10.  W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.

Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy 
do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tj. zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dalej jako „sąd polubowny”) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, składając odpowiedni wniosek (tj. wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji albo wniosek 
o rozpoznanie sprawy przez sąd polubowny). Formularze wniosków, o którym mowa powyżej, 
są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie Strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. 

Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie.

Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego 
lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. 

Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia 
przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

 

XII. Ochrona danych osobowych

1.    Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik do Regulaminu.

2.    Administratorem danych osobowych Kupujących będących Konsumentami zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Sprzedający.

3.     Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży

4.     Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji Zamówienia za zgodą Kupującego wyrażoną poprzez akceptację za pomocą stosownej Klauzuli.

5.     Sprzedający udostępnia dane osobowe Kupującego osobom trzecim w celu przetwarzania i realizacji Zamówienia w zakresie przewidzianym Regulaminem.

6.     Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celach marketingowych jedynie za zgodą Kupującego wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

7.     Sprzedający udostępnia dane osobowe Kupującego osobom trzecim dla celów innych niż przewidziane powyżej w pkt 4, jedynie za zgodą Kupującego wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

8.     Kupującemu przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedającego, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedającego z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

9.     Kupujący może wyrazić zgodę poprzez akceptację stosownej Klauzuli na wysyłanie mu newslettera Sklepu Internetowego oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Sklepu Internetowego oraz innych informacji handlowych.

10.     Wszelkie zgłoszenia dotyczące danych osobowych Kupującego powinny być zgłaszane bezpośrednio przez Kupującego poprzez zalogowanie się w Koncie i aktualizację podanych tamże danych.

 

XIII.       Postanowienia końcowe

1.     Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym a Kupującym będącym przedsiębiorcą, na tle wykonania Umowy Sprzedaży na odległość podlegają rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

2.     Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: www.poblacie.pl/regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby spółki wskazanym w rozdziale I Regulaminu.

3.     W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Sprzedający dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

4.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.poblacie.pl zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w Sklepie Internetowym konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.

5.     Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 1 czerwca 2019 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty. 

 

 

Pliki do pobrania:

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.zamknij